Algemene Leveringsvoorwaarden

ALV1

 
 
 
 

van Kantoorgroen Noord – Holland,

als gedeponeerd bij de K.v.K. te Alkmaar onder nr. 37060641
 
1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Kantoorgroen Noord-Holland overeengekomen te worden.
2.Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgeslo­ten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, dienst vertegen­woordiger(s) en erfgenamen.
3.De toepasselijkheid van (een gedeelte van) de door wederpartij gehanteer­de Algemene Voorwaarden dient uitdrukkelijk vóór het afsluiten van een overeenkomst te zijn overeengekomen.
4.Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen en/of diensten, aanvaardt de wederpartij deze voorwaar­den en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafisch, per telefax, of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
 
AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST
1.Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbieder behoudt zich het recht voor, binnen 3 werkdagen na ontvangst van een opdracht het aanbod te herroepen.
2.Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie der order door de verkoper, op een in de branche gebruikelijke wijze.
3.Toezeggingen van vertegenwoordigers, agenten en andere tussenpersonen binden de verkoper eerst indien en zodra deze door hem uitdrukkelijk zijn bevestigd.
4.Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren danwel onder rembours te leveren.
5.Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
6.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 
LOOPTIJD EN BEËINDIGING
1.Tenzij schriftelijk door beide partijen overeengekomen worden alle huur-, lease- of onderhoudsovereenkomsten aangegaan voor een periode van 36 maanden, gerekend vanaf datum van levering van onderhavige goederen. Indien geen sprake is van levering van goederen geldt de datum van ondertekening van de overeenkomst als ingangsdatum.
2.Genoemde overeenkomsten worden geacht na expiratiedatum telkens stilzwij­gend voor eenzelfde periode te zijn verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden per einddatum van de overeenkomst middels een aangetekend schrijven opzegt.
 
PRIJZEN
1.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen:
a.Af bedrijf verkoper.
b.Exclusief BTW, kosten van emballage en transport.
c.Genoteerd in Nederlandse valuta.
 
LEVERING EN LEVERTIJD
1.De verkoper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij marktverstoringen tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaken.
2.De verkoper is gehouden de koper hiervan onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren. Geringe, in de branche gebruikelijke afwijkingen inzake aantal, soort en hoogte van de planten zijn toegestaan en vormen geen aanleiding tot reclames en/of annulering van de overeenkomst.
3.Tenzij anders overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag­plaats/verwerkingsruimte van de verkoper.
4.Franco-levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengeko­men en door de verkoper is vermeld op de faktuur.
5.Tenzij anders is overeengekomen gelden de leveringstijden bij benadering. Ofschoon deze zoveel mogelijk in acht worden genomen is de verkoper niet aansprakelijk in geval van overschrijding daarvan, voor zover deze als redelijk kan worden beschouwd.
6.Indien de koper bestelde produkten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen is de verkoper gerechtigd deze te verkopen. Alsdan is de in gebreke zijnde koper verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten dienaan­gaande vallende aan de zijde van de verkoper, voor zijn rekening te nemen.
 
OVERMACHT
1.Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd moet de verkoper dit de koper zo snel mogelijk bevestigen per telefax of telegrafisch/telefonisch met schriftelijke bevestiging berichten.
2.De verkoper kan in geval van overmacht, na overleg met de koper de overeenkomst ontbinden danwel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan.
3.Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de direkte invloedssfeer van de verkoper waardoor nakoming der overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals o.a. staking, transport­problemen, brand, extreme weersinvloeden, overheidsmaatregelen, extreem ziekteverzuim van personeel, bedrijfsstoringen bij de verkoper en diens leveranciers.
 
KWALITEIT
1.De te leveren produkten dienen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen te voldoen. Eventuele gebreken dienaangaande geven de koper geen recht op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst.
 
VERPAKKING
1.Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelij­ke wijze en wordt door de verkopers als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.
2.Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.
3.De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.) een gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke op de faktuur wordt vermeld.
4.Indien statiegeld in rekening wordt gebracht zal dit, na franco-retourne­ring van het materiaal – mits in onbeschadigde staat – worden verrekend.
 
TRANSPORT/VERZENDING
1.Tenzij anders overeengekomen wordt de wijze van transport/verzending door de verkoper, als goed koopman, bepaald.
2.Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport/de verzending voor rekening van de verkoper.
 
REKLAMES
 1.Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde produkten dienen binnen drie werkdagen schriftelijk aan koper te worden gemeld.
2.De klachten dienen tenminste een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek te bevatten.
3.Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde produkten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
4.Na het verstrijken van bovenbedoelde termijn wordt de koper geacht het geleverde, respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reklames niet meer door de verkoper in behandeling genomen.
5.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaan­de schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
 
AANSPRAKELIJKHEID
1.De aansprakelijkheid voor door koper geleden schade is beperkt tot de faktuurwaarde van het geleverde, waarop de schadeclaim betrekking heeft.
 
BETALING
1.Betaling dient te geschieden, ter keuze van de verkoper:
a.netto-contant bij aflevering of
b.middels storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na faktuurdatum, tenzij anders overeenge­komen.
2.Door de koper kan jegens de verkoper geen beroep op schuld vergelijking worden gedaan.
3.De koper zal in gebreke zijn enkel door het verstrijken van de overeenge­komen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.De verkoper is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van de koper 1.5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de faktuur tot die der algehele voldoening. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke de verkoper moet maken om in gebreke zijnde koper te dwingen zijn verplichtingen na te komen, komen voor de rekening van de koper.
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Alle geleverde produkten blijven het uitsluitende eigendom van de verkoper totdat deze volledig zijn betaald. Verkeert koper jegens verkoper in wanprestatie dan mag verkoper het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terugnemen.
 
GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT
1.Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen:
a.zijn onderworpen aan het oordeel van een daartoe bevoegde Rechtbank, zulks voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan en/of
b.zulks in overleg tussen partijen, worden voorgelegd aan een arbitrage-commissie wier uitspraak door beide partijen als bindend zal worden aanvaard.
2.In die gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.